Tjänster

Vi finns här för att stödja dig och hjälpa dig att hantera dina juridiska ärenden på ett
tillförlitligt och effektivt sätt

Omfattande erfarenhet till din tjänst

Lakimajakka AB är en allmänpraktiserande advokatbyrå med omfattande erfarenhet och expertis inom alla rättsområden. Vi tillhandahåller juridiska experttjänster för enskilda personers, små och medelstora företags samt föreningars juridiska behov.

Våra huvudsakliga kompetensområden omfattar affärsjuridik, familjerätt, ägande och uthyrning av fastigheter och lägenheter, skatterätt, upprättande och granskning av avtal, skadeståndsrätt, inkasso och arbetsrätt.

Våra tjänster

Vi erbjuder juridisk expertis baserad på omfattande erfarenhet och förstklassig professionalism i familjeförmögenhetsärenden i alla samhällsskikt. Vår byrå ger råd i förmögenhetsrättsliga frågor och upprättar familje- och arvsrättsliga dokument såsom äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och testamenten. Vi hanterar även uppdrag som rör underhåll och bodelning.

Vi erbjuder juridiska tjänster i samband med ägande och uthyrning av fastigheter och lägenheter. Vi upprättar bland annat köpekontrakt och hyresavtal. Vi hanterar också fel i transaktioner, uppsägningar av hyresavtal och avhysningar.

Advokaterna på vår byrå har omfattande affärsjuridisk kompetens. Vi hjälper våra klienter med ett brett spektrum av affärsjuridiska uppdrag, såsom bolagsbildning och redovisningsfrågor. Vi ger även rådgivning inom bolags- och skatterätt.

Våra jurister är erfarna experter på avtalsrätt. Vi upprättar och granskar avtal för både privatpersoner och företag.

Vi ger råd och biträder privatpersoner och företag inom alla delar av skadeståndsrätten, inklusive sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada.

Vi hanterar inkassouppdrag för privatpersoner och företag. Vi verkställer betalningskrav på ett professionellt, högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Vi bistår privatpersoner och företag i alla frågor som kräver arbetsrättslig expertis och som uppkommer under ett anställningsförhållandes livscykel. Vi upprättar anställningsavtal och andra arbetsrättsliga dokument samt bistår och ger råd i frågor som rör anställning, arbetstid, semester och lön.

Vi biträder klienter i specialiserade brottmål. Förutom privatpersoner hanterar vi även brottmål för företag. Vi stödjer och skyddar våra klienter under hela brottmålsprocessen, från förundersökningen och framåt. Vi är fast beslutna att hantera varje brottmål med professionalism och värdighet.

Hantering av skatteärenden är ett av vår byrås expertområden. Våra skattetjänster för företag och privatpersoner omfattar skattekonsultation, skatterådgivning och skatteplanering. Vi förbereder också begäran om skattejustering och hanterar överklaganden.

Lakimajakka AB hanterar även rättshjälpsärenden. Rättshjälp innebär att en klient kan få juridisk hjälp med att hantera en juridisk fråga, helt eller delvis finansierad av staten. Rättshjälpen omfattar alla juridiska ärenden. Rättshjälpen grundar sig på den sökandes inkomster, utgifter, förmögenhet och underhållsskyldighet. Även makens/makans eller sambons inkomster och utgifter beaktas. Vi utreder för din räkning om du har rätt till kostnadsfri rättshjälp. Vi upprättar också gärna en ansökan om rättshjälp för din räkning.

Lakimajakka AB erbjuder juridiska experttjänster till ett rimligt och transparent pris. En inledande konsultation för att identifiera problemet och servicebehovet är alltid kostnadsfri. Den inledande konsultationen kan ske per telefon, e-post eller på kontoret.

Vi använder ett tidsbaserat timpris som baseras på den tid som läggs ned på uppdraget. Timpriset är 235 € per timme plus moms (24%), det momspliktiga timpriset är 291,40 € per timme. Vår betalningsfrist är 14 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.